Advokat Jakobsen

Advokatfirmaet Jakobsen, CVR nr. 33 31 85 10 er organiseret som et enkeltmandsfirma med advokat Jens Jakobsen som indehaver.

Advokatfirmaet Jakobsen har i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i HDI Danmark, CVR-nr. 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø under police nr. 156-08655316-14002.

Advokatfirmaet Jakobsen er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Dog er ansvaret begrænset til DKK 2.500.000,00 pr. opgave og pr. kalenderår.

Advokatfirmaet Jakobsen er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet Jakobsen er underlagt reglerne i “hvidvaskloven”, hvilket indebærer, at alle kunder mødes med krav om at skulle udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger i forbindelse med sagens oprettelse.

Advokat Jens Jakobsen er beskikket til advokat af Det Kongelige Danske Justitsministerium og er ligeledes uddannet ejendomsmægler. Advokat Jens Jakobsen er medlem af Advokatsamfundet.

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet.

Oplysninger om Advokatsamfundet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet kan findes på Advokatnævnets hjemmeside, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatfirmaet Jakobsen fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til den interesse, sagen repræsenterer for kunden, værdien af advokatfirmaets ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet, og det opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af kunden ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, fx tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, som kunden betror advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos advokatfirmaets bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Alle tvister i anledning af advokatfirmaets rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.